به صورت روزانه، نازل برشکاری در سر هد برش به منظور بررسی وارد آمدن هر گونه ضربه و گرم شدن بدنه بیش از هد نازل، به صورت چشمی می بایست بازرسی گردد.

دمای مطلوب کارکرد هد و سورس می بایستی بین 20 الی 25 درجه باشد. بدین منظور خنک بودن هد برش لیزر و سورس لیزر داخل تابلو برق و ترموستات روی چیلر می بایستی روزانه به صورت دستی و چشمی بررسی شود.

ورودی ها و خروجی های آب به چیلر، سورس و هد به منظور بررسی نشتی نداشتن آب سورس داخل تابلو برق، چیلر و هد می بایستی به صورت روزانه بررسی شود.همچنین، سطح آب و شفافیت آب مخزن چیلر باید ماهیانه مورد بررسی قرار گیرد.

به دلیل اینکه رک ها و ریل ها می بایستی همیشه تمیز و عاری از هر گونه پلیسه و گرد و غبار باشد و به صورت اتوماتیک روغنکاری شده باشد ( محور z به صورت دستی روغنکاری می شود)، تمیزی و عدم وجود گرد و غبار، پلیسه و روغنکاری رک و ریل های محور y-x-z می بایستی هر هفته چک شود.

میزان خلوص کپسول های گاز نیتروژن و اکسیژن واحد مراقبت می بایستی پس از هر تعویض بررسی شود. بدین منظور می توان روی آینه تست هوا انجام داد و از خلوص بالای آن به دلیل حساسیت هد به ناخالصی ها اطمینان حاصل نمود. همچنین به منظور تمیز بودن واحد مراقبت می بایستی مخزن تله آبگیر آن پس از هر بار تعویض تخلیه شود.

درصورت تغییر در کیفیت برش، تمیزی و عدم وجود لکه روی لنز و پروتکتور بالا و پایین هد برش می بایستی بررسی شود. زیرا درصورت تمیز نبودن لنز، کیفیت سطح برش تحت تاثیر قرار می گیرد.

میزان روغن باکس پنوماتیک به صورت ماهیانه بررسی شود زیرا سطح روغن میبایست بین گیج حداقل و حداکثر باشد.

 

به منظور بررسی نشتی نداشتن آب سورس داخل تابلو برق، چیلر و هد.

چرا میزان آب مخزن چیلر می بایستی ماهیانه مورد بازرسی قرار گیرد؟

به منظور بررسی سطح آب و شفافیت آب

رک ها و ریل ها باید همیشه تمیز و عاری از هر گونه پلیسه و گرد و غبار باشد و به صورت اتوماتیک روغنکاری شده باشد. محور z به صورت دستی روغنکاری میشود.

زیرا باید از خلوص بالای آن بدلیل حساسیت هد به ناخالصی ها اطمینان حاصل نمود. بدین منظور میتوان روی آینه تست هوا انجام داد. همچنین مخزن تله آبگیر واحدهای مراقبت پس از هر تعویض می بایست بمنظور تمیز ماندن واحد مراقبت تخلیه شود.

زیرا سطح روغن می بایست بین گیج حداقل و حداکثر باشد.

برای استفاده از کمپرسور خلوص هوا باید برابر با اکسیژن باشد در غیر این صورت ناخالصی های موجود در هوا موجب آسیب به هد و سورس میشود

برخی از افراد از کمپرسور استفاده میکنند اما سورس و هد زودتر نیاز به تعمیر پیدا میکند در نتیجه استفاده از آن توصیه نمیگردد.

نرم افزار سیپ کات زبان فارسی را پشتیبانی نمیکند برای برشکاری متن فارسی در یک نرم افزار طراحی مجزا متن خود را طراحی کرده و خروجی DXF بگیرید